Logo Creu Roja
català  español | Contacte | RSS
Accès restringit     
Imatge il·lustrativa web
 
Fes-te´n voluntari

Col·labora

Fes t'en soci

Butlletí Informatiu > Seguiment indicadors crisi
Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social

L'atur registrat augmenta en 74.296 persones al novembre

Les dades dels Serveis Públics d'Ocupació del conjunt de les comunitats autònomes registren un augment de 74.296 persones, en relació amb el mes anterior, la qual cosa suposa un increment de l'1,54%. En total l'atur registrat s'ha situat en 4.907.817 persones.

Cal tenir en compte que les xifres del mes de novembre recullen l'efecte puntual de l'extinció de convenis especials obligatoris de Seguretat Social per a cuidadors no professionals de persones en situació de dependència.

Aquesta extinció de convenis s'ha concentrat en el temps, i ha donat lloc al fet que en aquest mes es recullin en les dades d'atur registrat 37.983 persones més, només per aquesta circumstància. Aquestes persones es trobaven donades d'alta com a demandants d'ocupació però no computaven en les llistes d'atur registrat en virtut del seu conveni especial.

Sense l'efecte puntual de l'extinció de convenis el nombre d'aturats registrats en les oficines dels serveis d'ocupació hauria crescut, en relació amb el mes anterior, en 36.313 persones. En valors relatius, l'increment de l'atur hauria estat d'un 0,75% i l'atur registrat s'hauria situat en 4.869.834.

En relació amb el mateix mes de l'any anterior, en cas de no haver-se produït el citat efecte, l'atur registrat hauria augmentat un 39% menys, atès que al novembre de 2011 la desocupació va pujar en 59.536 persones.

En termes interanuals, és a dir entre novembre de 2011 i novembre de 2012, l'atur s'ha incrementat en 487.355 persones, la qual cosa representa un 11,02%.

Per la seva banda, descomptant la repercussió en les dades d'atur de l'extinció dels convenis, el ritme de creixement de l'atur en els últims 12 mesos quedaria en el 10,1%, més de dos punts percentuals per sota del màxim aconseguit en l'últim mes de maig.                                             

Per sectors d'origen dels treballadors en desocupació, el 85% de l'increment de l'atur al novembre es dóna en treballadors procedents del sector serveis (63.166 persones més, un 2,12%), seguit dels treballadors procedents de l'agricultura, (5.777 persones, un 3,12%) i la indústria (augment de 4.670, un 0,87%).

Mentre, l'atur entre els treballadors procedents de la construcció disminueix en 2.271 persones, (un 0,30%). El col·lectiu de persones sense ocupació anterior augmenta en 2.954, la qual cosa suposa un creixement del 0,78%.

La desocupació masculina puja en 23.532 (0,98%), respecte al mes d'octubre, i se situa en 2.416.228. Així mateix el femení s'incrementa en 50.764 (2,08%) aconseguint la xifra de 2.491.589 aturats.

DESCENDEIX L'ATUR ENTRE ELS JOVES

Entre els joves menors de 25 anys la desocupació es redueix en 1.014 persones (-0,21%) respecte al mes anterior. La disminució de l'atur entre els joves menors de 25 anys contrasta amb l'evolució registrada al novembre de 2011, quan la desocupació en aquest col·lectiu va créixer en 9.455, la qual cosa representa un increment de l'1,98%.

L'atur registrat descendeix a la Comunitat Valenciana en (-3.101). Puja, per contra, en les 16 restants, encapçalades per Andalusia (23.553) i Illes Balears (9.226).

Quant a les dades per províncies, la desocupació descendeix en tres d'elles: València (-3.332), Castelló (-2.260) i Almeria (-541). Puja, no obstant això, en 49, i ho fa principalment en Illes Balears (9.226) i Màlaga (8.774).

CONTRACTACIÓ

El nombre de contractes registrats durant el mes de novembre ha estat d'1.151.771, la qual cosa suposa una baixada de 66.059 (-5,42%) sobre el mateix mes de l'any 2011. Per la seva banda, la contractació acumulada en els onze primers mesos de 2012 ha aconseguit la xifra de 12.710.492, que suposa 557.275 contractes menys (-4,20%) que en igual període de l'any anterior.

Això no obstant, el novembre de 2012 s'han registrat 100.179 contractes de treball de caràcter indefinit, la qual cosa suposa un augment de 16.260, (19,38%) sobre igual mes de l'any anterior. Els contractes indefinits representen el 8,70% de tots els contractes.

Els contractes indefinits del mes de novembre es divideixen, quant a la durada de la seva jornada, en 52.905 a temps complet i 47.274 a temps parcial. Els primers han registrat una pujada de 2.086 (4,10%) respecte a novembre de l'exercici anterior i els segons de 14.174 (42,82%).

PRESTACIONS PER DESOCUPACIÓ

Quant a les prestacions per desocupació, en el mes d'octubre de 2012 s'han tramitat 1.059.836 altes, la qual cosa representa un augment del 26,7% sobre el mateix mes de 2011.

Els beneficiaris existents a final del mes van ser 2.915.546, amb un augment respecte al mateix mes de l'exercici anterior del 4,5%. La cobertura del sistema de protecció per desocupació durant el mes d'octubre ha estat del 63,40%.

Les despeses totals d'octubre de 2012 van ascendir a 2.642,9 milions d'euros, la qual cosa suposa un 7,4% més que en el mateix mes de l'exercici anterior.

VALORACIÓ

La secretària d'Estat d'Ocupació, Engracia Hidalgo, ha destacat la desacceleració del creixement de l'atur en termes interanuals. “Aquest ritme –va afegir- havia experimentat una forta pujada entre 2011 i 2012 i aconseguit al maig un màxim del 12,5%. Des de llavors ha tingut una caiguda apreciable i amb les dades de novembre se situa a l'entorn del 11%, la qual cosa demostra que la situació no està empitjorant respecte a la de l'any passat en aquestes dates”.

Si a més es descompta la repercussió en les dades d'atur de l'extinció dels convenis, el ritme de creixement de l'atur en els últims 12 mesos quedaria en el 10,1%, més de dos punts percentuals per sota del màxim de maig.

Tornar a Butlletí

¡CSS Vàlid!

Logo Creu Roja amb lema 'Cada cop més a prop de les persones'
Avís legal | © 2017 Creu Roja
Web optimitzada per a 1024*800px amb navegadors IE7 o superior, FF3 o superior i Chrome